Kontrola spalania odpadów w domowych instalacjach grzewczych i na wolnym powietrzu

piątek, 27 stycznia 2023

 

Straż Miejska w Polkowicach na mocy upoważnienia Burmistrza Polkowic prowadzi kontrole domowych instalacji grzewczych pod kątem spalania paliw zakazanych oraz śmieci. Kontrole odbywają się wg art. 379 i 380 Ustawy Prawo ochrony środowiska w myśl, których strażnik wykonując kontrolę jest uprawniony do:

- wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren;

- przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;

- żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;

- żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli. Ponadto z czynności kontrolnych strażnik sporządza protokół.

Przestrzegamy przed udaremnieniem przeprowadzenia kontroli ponieważ podlega to sankcjom art. 225 Kodeksu Karnego, który mówi: kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Domowy piec nie jest przeznaczony do spalania odpadów.
Nie można w nim spalać plastikowych pojemników, zużytych opon, przedmiotów z tworzyw sztucznych, elementów drewnianych pokrytych lakierem lub farbą, sztucznej skóry, opakowań po rozpuszczalnikach oraz środkach ochrony roślin, opakowań po farbach i lakierach oraz foliowych toreb.

Ujawnienie spalania takich materiałów wiąże się ze zdecydowaną reakcją strażników oraz sankcjami.

 

Przypominamy, że w myśl Uchwały nr XLI/1407/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. nie wolno palić:

- mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych
z ich wykorzystaniem,

- węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 0-3 mm,

- węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,

- paliw zawierających biomasę o wilgotności powyżej 20% (np. mokrego drewna).

Za spalanie odpadów w piecach grożą nam sankcje w myśl art. 191 w związku z art. 155 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

 

Terminy wymiany kotłów i pieców w województwie dolnośląskim:

  • Od 1 lipca 2018nie można w nowych budynkach montować ogrzewania niezgodnego z uchwałą.
  • Od 1 lipca 2024mieszkańcy województwa dolnośląskiego będą musieli pozbyć się kotłów i pieców niespełniających wymogów emisyjnych 3 klasy normy PN-EN 303-5:2012.
  • Od 1 lipca 2028nie będzie już można użytkować kotłów i pieców spełniających wymogi emisyjne klas 3. i 4. w/w normy.

 

Informujemy, iż mieszkańcy gminy Polkowice po spełnieniu warunków, mogą ubiegać się o dofinansowanie na wymianę pieców i kotłów w odpowiednim wydziale Urzędu Miasta i Gminy Polkowice.

 

red. adabrowska

Strony w dziale:

Strony w dziale: