Sprawozdanie z roku 2022

 

Polkowice, dnia 11 stycznia 2023r.

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI  

STRAŻY  MIEJSKIEJ W  POLKOWICACH

ZA  OKRES  OD  01.01.2022r.  DO 31.12.2022r.

 

 

Przyjęto do realizacji  2.593 zgłoszeń od mieszkańców lub innych podmiotów dotyczących (poniżej zamieszczono tabelę zawierającą szczegółowe informacje dotyczące zgłoszeń):

 

Zakłócania porządku publicznego i spokoju

Zagrożeń w ruchu drogowym

Ochrony środowiska i gospodarki odpadami

Zagrożeń życia i zdrowia

Zagrożeń pożarowych

 

Awarii technicznych

Zwierząt

Nieprawidłowego parkowania

Pomocy w uruchomieniu pojazdów

 

COVID 19

Pozostałe

434

36

151

168

15

73

396

450

418

2

450

 

 • Ogółem przeprowadzono interwencji - 4.161
  •  w tym:
   • własne - 1.292
   • ze zgłoszeń mieszkańców - 2.276
   • ze zgłoszeń innych podmiotów - 593

           

Realizacja interwencji z podziałem na rejony działania (poniżej zamieszczono tabelę zawierającą szczegółowe informacje dotyczące interwencji):

Typ interwencji

Rejon - osiedle

Zakłócania porządku publicznego i spokoju

Zagrożeń w ruchu drogowym

Ochrony środowiska i gospodarki odpadami

Zagrożeń życia i zdrowia

Zagrożeń pożarowych

 

Awarii technicznych

Zwierząt

Nieprawidłowego parkowania

Pozostałe

Covid 19

SUMA

oś. Polanka

17

0

20

5

3

6

20

19

32

1

123

oś. Młodych

3

1

6

1

0

1

3

0

4

4

23

oś. Staszica

1

0

1

0

0

0

2

0

2

1

7

oś. Dąbrowskiego

18

1

13

16

0

3

11

1

55

4

122

oś. Hubala

88

1

82

94

3

8

49

19

142

64

550

oś. Polkowice Dolne

16

6

70

16

3

11

71

40

57

6

296

oś. Stare Miasto

78

0

56

30

1

22

48

201

229

47

712

oś. Centrum

38

0

15

13

1

17

25

45

112

40

306

oś. Sienkiewicza

69

3

51

24

4

22

44

234

149

55

655

oś. Gwarków

20

1

45

27

2

10

32

62

65

14

278

Oś. Krupińskiego

123

1

63

118

7

18

78

90

247

93

838

Teren Gminy

11

7

58

3

2

6

123

10

26

5

251

SUMA

482

21

480

347

26

124

506

721

1120

334

4161

 

W okresie sprawozdawczym w trakcie prowadzonych czynności wykonano:

 

 • Odwieziono do KPP P-ce - 11 osób
 • Odwieziono do domu - 78 osób
 • Umieszczono w noclegowni - 6 osób
 • Przekazano Pogotowiu Ratunkowemu - 22 osoby

 

 • Odwieziono do schroniska dla zwierząt lub lekarza weterynarii - 51
 • Założono blokad - 244

 

Realizując zadania nałożone na Straż Miejską w Polkowicach w zakresie ogólnopolskiej akcji „Przeciwdziałanie zagrożeniom życia i zdrowia osób bezdomnych
i bezradnych oraz osób nietrzeźwych przebywających na wolnym powietrzu w okresie zimowym 2021/2022 oraz 2022/2023”
informujemy, iż w roku 2022r. udzielono pomocy osobom potrzebującym w zakresie:

 

 • Odwieziono do KPP P-ce - 7 osób
 • Odwieziono do domu - 17 osób
 • Umieszczono w noclegowni - 6 osób
 • Przekazano pod opiekę na miejscu rodzinie - 6 osób
 • Przekazano Pogotowiu Ratunkowemu - 3 osoby
 • Odmówiło udzielenia sobie pomocy - 78 osób

 

Przeprowadzono  ogółem 45.810 różnego rodzaju kontroli na terenie miasta
i gminy

 

Ponadto w roku 2022 strażnicy straży miejskiej pełnili służbę i wykonywali czynności służbowe na:

 

 1. przejściach dla pieszych przed szkołami jak również przy przystankach autobusowych w Polkowicach Dolnych - łącznie przez 504 h 15 min 
 2. posterunkach stałych - łącznie przez 530 h 05 min
 3. wyjazdach służbowych - łącznie przez 70 h 25 min
 4. inne obowiązki - łącznie przez 319 h 55 min

 

Zabezpieczano samodzielnie:

Ogólnie w roku 2022 strażnicy zabezpieczali 84-krotnie, przez  741 h 10 min różnego rodzaju imprezy, uroczystości i spotkania organizowane na terenie miasta i gminy w tym:   

 

Wykonano:

 • Sprawdzenie prewencyjne osób - 48
 • Sprawdzanie prewencyjne bagażu - 1
 • Konwój dokumentów - 4

 

Odholowano pojazdów:

 • Art. 50 a - 3

 

Ujawniono:

 • Przestępstw:

Włamań - 1

Kradzieży - 3

           

 • Wykroczeń:

Broń w windzie - 1

Niszczenia mienia - 5

Nielegalne wysypisko - 2

 

Samodzielnie ujęto 30 sprawców czynów karalnych, w tym:

 • Wykroczeń

Niszczenia mienia - 7

Niedostosowanie do sygnalizacji świetlnej - 1

Kradzieży - 5

 • Przestępstw

            Posiadanie narkotyków - 2

            Naruszenia nietykalności cielesnej - 6

            Groźby karalne - 1

            Nietrzeźwy kierujący - 2

Kradzieży - 5

Złamanie Sądowego zakazu prowadzenia pojazdów - 1

           

Przekazano do KPP P-ce samodzielnie ujętych 27 sprawców czynów karalnych, w tym:

 • Wykroczeń

Niszczenia mienia - 4

Niedostosowanie do sygnalizacji świetlnej - 1

Kradzieży - 5

 • Przestępstw

            Posiadanie narkotyków - 2

            Nietrzeźwy kierujący - 2

            Groźby karalne - 1

Naruszenia nietykalności cielesnej - 6

Kradzieży - 5

Złamanie Sądowego zakazu prowadzenia pojazdów - 1

 

Przekazano do KPP P-ce ujętych przez mieszkańców i ochronę sklepów sprawców wykroczeń:

 •             Sprawców kradzieży sklepowej - 1

 

Przekazano do KPP P-ce ujętego poszukiwanego przez policję -  2

 

 

AKCJE, PRELEKCJE I POGADANKI:

 

Ogółem przeprowadzono 101 spotkań w których wzięło udział 2.614 dzieci w tym:

 

 • „Bezpieczeństwo na drodze”, „Bezpieczna droga do szkoły” - 26 spotkań - uczestników 498 dzieci.
 • „Bezpieczny rowerzysta” - 3 spotkania - uczestników 68 dzieci.
 • „Bezpieczne ferie zimowe” - 23 spotkania - uczestników 369 dzieci,
 • „Bezpieczeństwo na wakacjach” - 5 spotkań - uczestników 169 dzieci,
 •  „Obcy niebezpieczny, Bezpieczny przedszkolak” - 3 spotkania - uczestników 56 dzieci.
 • „Polkowicki dzień drzewa – warsztaty ekologiczne” - 1 spotkanie - uczestników 300 dzieci,
 • „E-papierosy i dopalacze – konsekwencje” oraz „Cyberprzemoc i przemoc rówieśnicza - konsekwencje” - 36 spotkań - uczestników 578 uczniów.
 • Kampania 19 dni bez przemocy pod hasłem „Dlaczego bijemy” - 4 spotkania - uczestników 201 dzieci.

 

ZORGANIZOWANO  I  ZREALIZOWANO  SAMODZIELNIE 4 AKCJE WŁASNE:

 

 1. Bezpieczne Ferie Zimowe
 2. Bezpieczne Wakacje
 3. Bezpieczne rekolekcje Wielkopostne
 4. Dzień wagarowicza
 5. Zakrywaj usta i nos w komunikacji miejskiej 

 

 UDZIAŁ W  AKCJACH  ZORGANIZOWANYCH  PRZEZ  WYDZIAŁY  

URZĄD GMINY   I  INNE  ORGANIZACJE

 

Uczestnictwo w 7 takich akcjach tj.: 

 

 1. Bezpieczne ferie zimowe – z Centrum Kultury
 2. Bezpieczne ferie zimowe – z PCPR
 3. Bezpieczne ferie zimowe z SP-3
 4. Polkowicki festiwal ziemi – z UG
 5. Akcja Lato 2022 „W ciągu lata dookoła świata” – z Centrum Kultury
 6. Polkowickie dni drzewa – z UG
 7. Senioriada 2022 – z OPS Polkowice

 

 

DZIAŁANIA  SM  DOTYCZĄCE  ZWALCZANIA

COVID-19

 

            W roku 2022 w związku z epidemią COVID-19 strażnicy podejmowali czynności dotyczące przestrzegania obowiązujących obostrzeń tj.

 

Przyjęto 2 zgłoszenia od mieszkańców dotyczących braku zasłaniania ust i nosa przez osoby.

Strażnicy transportowali osoby starsze z miejsca zamieszkania do punktów szczepień. Przetransportowano łącznie 2 osoby.

 

            Przeprowadzono czynności wobec 110 osób nie przestrzegających wprowadzonych obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 tj:

 

# przeciwko zdrowiu

art.116 § 1a  Kw

 • pouczono - 22 osoby
 • ukarano - 74 osoby na sumę 2.120 zł
 • wnioski o ukaranie do Sądu - 10
 •  rozmowy wychowawcze z nieletnimi - 4

 

            Ponadto strażnicy przeprowadzili 290 kontroli obiektów handlowych pod kątem przestrzegania obowiązku zasłaniania ust i nosa maseczką przez klientów i obsługę sklepów. Wspólnie z funkcjonariuszami policji sprawdzano osoby przebywające na kwarantannach skontrolowano łącznie 2632 osób.

 

Akcja prewencyjna  "Zakrywaj usta i nos w komunikacji miejskiej" 

 

            Ponadto strażnicy SM przeprowadzili 2-krotnie akcję prewencyjną "Zakrywaj usta
i nos w komunikacji miejskiej". Strażnicy wizytowali autobusy komunikacji miejskiej rozmawiając z pasażerami oraz wręczając maseczki.

 

Asystowano podczas działań:

PCUZ                                     -1-krotnie        - przez 030

            Strażnicy w związku z pandemią COVID 19 pełnili służbę na terenie PCUZ wspierając medyków podczas weryfikacji pacjentów wchodzących na szczepienia.

 

Sanepid                                  -31-krotnie      - przez 1655

            Strażnicy w związku z pandemią COVID 19 powiadamiali wskazane przez pracowników sanepidu osoby o pilnym kontakcie z sanepidem.

 

 

 

URZĄDZENIA REJESTRUJĄCE OBRAZ - MONITORING

 

            W roku 2022 obsługa monitoringu oraz służba dyżurna przygotowana do obsługi urządzeń rejestrujących obraz  kierowała strażników SM patrolujących teren objęty monitoringiem do podejmowania czynności w związku z ujawnieniem przypadków łamania prawa. Zestawienie czynności przedstawia się następująco:

 

Ogółem przeprowadzono 459 interwencji dotyczących:

 

 • Włamań do obiektów - 1
 • Pobicie, rozboje, przemoc fizyczna - 4
 • Inne agresywne zachowania - 13
 • Kradzież - 4
 • Dewastacja mienia - 28
 • Spożywanie alkoholu - 137
 • Osoby leżące w miejscach publicznych - 8
 • Zanieczyszczanie lub zaśmiecanie - 47
 • Nieprawidłowe parkowanie - 40
 • Zdarzenia w ruchu drogowym - 13
 • Pies bez nadzoru - 18
 • Inne zdarzenia - 146

 

Pouczono za wykroczenia - 185 osób

Ukarano MKK za wykroczenia - 93 osoby na sumę 10.400 zł

Rozmowy pouczające z nieletnimi - 60

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ EKO-PATROLU 

 

            W omawianym okresie w ramach prac Eko-patrolu wykonano poniższe czynności na terenie miasta i gminy:

 

Interwencje – 132

Ujęto sprawców - 102

Pouczono za wykroczenia 54 osoby

Ukarano za wykroczenia 48 osób na sumę 8.550

Kontrole posesji  - 238 

Kontrole – 3.119

Udzielono asyst dla:

SW                                         -30-krotnie      - przez 6950

 

Udział w akcjach zorganizowanych przez wydział SW Urzędu G miny:

 

„Polkowicki festiwal ziemi”

W dniu 28.04.2022r. w  ramach organizowanego przez Urząd Gminy Polkowice „Polkowickiego Festiwalu Ziemi” strażnicy zabezpieczali imprezę oraz przeprowadzili warsztaty dla dzieci i młodzieży o tematyce ekologicznej jak również przeprowadzali pomiar wilgotności drewna. Ponadto dla uczestników warsztatów przygotowano i rozdano poradniki Małych i Dużych Ekologów. W warsztatach wzięło udział około 200 dzieci i młodzieży.

 

„Polkowickie dni drzewa”

W dniu 21.09.2022r. na terenie Rynku w Polkowicach strażnicy uczestniczyli
w imprezie organizowanej przez UG pod hasłem „Polkowickie dni drzewa”. Podczas tej imprezy przeprowadzono warsztaty dla dzieci i młodzieży o tematyce ekologicznej.
W warsztatach wzięło udział około 300 dzieci.

 

 

SŁUŻBA W SZKOLE

 

            W roku 2022 strażnik SM pełniący służbę w Zespole Szkół przepracował łącznie
1288 h. Przeprowadził łącznie 1380 czynności służbowe różnego rodzaju oraz 1078 kontrole.

 

W wyniku tych działań:

Przeprowadzono interwencji - 134

Pouczono za wykroczenia - 10 osób

Ukarano za wykroczenia - 10 osób na sumę 1.600

Przeprowadzono pogadanek - 9

Przeprowadzono rozmów wychowawczych - 29

Pełniono służbę przy monitoringu - 131-krotnie 1 strażnik przez  22050

 

Zabezpieczano:

Imprezy sportowe - 16-krotnie - 1 strażnik przez 67 h 

Imprezy kulturalne - 3-krotnie - 1 strażnik przez 8 h 

Próbne matury - 3-krotnie - 1 strażnik przez 30 h 50 min 

Matura - 9-krotnie - 1 strażnik przez 35 h

Egzaminy zawodowe - 12-krotnie - 1 strażnik przez 65 h  

Rozpoczęcie roku szkolnego - 1-krotnie - 1 strażników przez 3 h

 

Przekazano spraw do dalszego prowadzenia przez (poniżej zamieszczono tabelę zawierającą informacje o prowadzonych działaniach):

Szkołę - 103

 

 

Zespół Szkół

Brak identyfikatorów

980

Zaśmiecanie

19

Opuszczanie lekcji

42

Złe zachowanie

5

Spóźnienia

284

Odnaleziono rzeczy

2

Konflikty uczniowskie

1

Wagary

3

Osoby postronne na terenie szkoły

6

Opuszczanie terenu szkoły

1

Palenie papierosów

37

 
 
OGÓŁEM  W  ROKU 2022
 POUCZONO, UKARANO MANDATAMI KARNYMI I SKIEROWANO WNIOSKÓW O UKARANIE ZA WYKROCZENIA:

 

            Pouczono - 1038 osób

            Ukarano - 583 osób na sumę 61.920 zł

            Wnioski do Sądu - 23

 

Sporządzono 906 notatek urzędowych dotyczących różnego rodzaju spraw.

 

 

WSPÓŁPRACA  Z  KOMENDĄ  POWIATOWĄ  POLICJI

 

W roku 2022 strażnicy przeprowadzili wspólnie z funkcjonariuszami Komendy  Powiatowej Policji w Polkowicach:

 

Wydział prewencji               - 40 służb - na łączną liczbę 317 h 30 min

 

Podczas wspólnych działań przeprowadzono:

 • kontroli osób przebywających na kwarantannie - 2632
 • interwencji - 51
 • pouczono za wykroczenia - 4 osoby
 • ukarano za wykroczenia - 20 osób na sumę 1.130

 

Zabezpieczano wspólnie z funkcjonariuszami KPP:

 

 • imprezy sportowe - 2-krotnie - 8 strażników przez 950
 • Obchody 4-lecia pacyfikacji kopalni RUDNA - 1-krotnie - 6 strażników przez  310
 • Procesje - 3-krotnie - 7 strażników przez  1320
 • Pielgrzymka do Grodowca - 1-krotnie - 2 strażników przez  400
 • Święto Żołnierzy Wyklętych - 1-krotnie - 2 strażników przez  600
 • Akcja „Znicz: - 1-krotnie - 4 strażników przez  2330
 • Pokaz ogni sztucznych - 1-krotnie - 4 strażników przez 520

 

Strażnicy zabezpieczali zdarzenia, asystowali Policji i wykonali na prośbę Policji 275 czynności służbowych przez  267 h 20 min.

 

KOMENDA  POWIATOWA  PAŃSTWOWEJ  STRAŻY  POŻARNEJ

Zabezpieczano miejsca zdarzeń, asystowano podczas interwencji i wykonano na prośbę dyspozytora KPPSP 16 czynności służbowych przez 14 h 30 min.

 

POGOTOWIE   RATUNKOWE

Strażnicy na prośbę dyspozytora PR zabezpieczali miejsca zdarzeń, asystowali podczas wykonywania przez zespół PR czynności – ogółem wykonano 4 czynności służbowe przez  3 h 10 min.

 

WSPÓŁPRACA  Z  INNYMI  INSTYTUCJAMI

 

            Strażnicy podczas codziennych zadań współpracują z pracownikami różnych instytucji asystując im przy czynnościach, jak również wykonują zadania przez nich zlecone.  

 

Ogółem asystowano             308-krotnie     - przez 503 h 25           

 

 

WSPÓŁPRACA   Z  WYDZIAŁAMI   URZĘDU  GMINY

 

Strażnicy podczas codziennych zadań współpracują z pracownikami Urzędu Gminy asystując im przy czynnościach, jak również wykonują zadania przez nich zlecone.  

Ogółem asystowano              362-krotnie    - przez 697 h 25 min

 

 

 

Strony w dziale:

Strony w dziale: