Zadania i obowiązki

ZADANIA i OBOWIĄZKI

Zadania strażnika wskazane zostały w art. 11 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych

Art. 11. znowelizowanej w 2009 roku ustawy o strażach miejskich i gminnych

 1. Do zadań straży należy w szczególności:
 1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 2.  czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego ? w zakresie określonym
  w przepisach o ruchu drogowym,
 3.  współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
 4.  zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
 5.  ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
 6.  współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
 7.  doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
 8.  informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw
  i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie
  z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
 9.  konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.
 1. W związku z realizowanymi zadaniami określonymi w ust. 1 i art. 10, straży przysługuje prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w przypadku, gdy czynności te są niezbędne do wykonywania zadań oraz w celu:
 1. utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,
 2.  przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 3.  ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.

Strony w dziale:

Strony w dziale: